ВК. 16 Охорона праці в галузі та цивільний захист

 Соціальна та екологічна безпека діяльності: охорона праці, цивільний захист. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів освітньо-професійного рівня магістр (денної та заочної форм навчання) / уклад.: Г.Ю. Кравченко, Н.Є. Мовмига, Н.С. Євтушенко. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. 80 с.

Практикум з дисциплін «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі»: Навчальний посібник / В.В. Іванишин, М.П. Супрович, К.В. Замойська, А.М. Марущак, М.А. Тиш, І.І. Шевчук, О.Ю. Романишин, Н.М. Цивенкова. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2016. 304 с.

Охорона праці в галузі: навчальний посібник / П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, Р.М. Білий. К.: «Центр учбової літератури», 2017. 322 с.

Цивільний захист. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр"/ А.І. Ткачук, О.В. Пуляк. – Перевидання, доповнене та перероблене. – Кропивницький: ПП "Центр оперативної поліграфії "Авангард", 2017. 144 с.

Цивільний захист і охорона праці в галузі : навч. посіб. / С. О. Ковжога, С. А. Тузіков, Є. В. Карманний, А. П. Зенін. Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого», 2012. 192 с.

Горденко С. І. Охорона праці в галузі. Цивільний захист: навч. метод. посіб. / С. І. Горденко. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2016. 145 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі та цивільний захист» (для студентів 6 курсу денної форми навчання навчання галузі знань 19 – Архітектура і будівництво, спеціальності 191 – Архітектура та містобудування, освітні програми «Архітектура будівель і споруд», «Містобудування», «Дизайн архітектурного середовища») / В. Е. Абракітов; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. 17 с.

Гасило Ю. А. Охорона праці в галузі та цивільний захист: навчальний посібник / Ю. А. Гасило, О. А. Крюковська. К. О. Левчук, Р. Я. Романюк. - Кам’янське: ДДТУ, 2017. 369 с.


Немає коментарів:

Дописати коментар