ОК.07 Управління в природоохоронній діяльності

 Телюра Н. О. Конспект лекцій з дисципліни «Організація та управління в природоохоронній діяльності» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання за напрямом 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування) / Н. О. Телюра ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 2016. 124 с.

Організація управління в екологічній діяльності: [підручник для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Н. В. Максименко, В. В. Задніпровський, Р. О. Квартенко; вид. 3-тє, перероб. і доп. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. 282 с.

Організація управління в природоохоронній діяльності: навчально-методичний посібник для проведення контроль-колоквіумів, практичних та самостійних робіт студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. / Н. В. Максименко, Р. О. Квартенко, А. С. Александрова. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. 46 с.

Організація та управління в природоохоронній діяльності : навч. посіб./ Н. М. Самойленко, Д. В. Райко, В. І. Аверченко. Харків : НТУ «ХПІ», Видавництво «Лідер», 2018. 174 с.

Салавор О.М., Ничик О.В. Організація управління в екологічній діяльності. Курс лекцій для студ. напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» ден. та заоч. форм навч. К.: ІІУХ'Г, 2012. 71с.

Про схвалення Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища [Електронний ресурс]: розпорядження КМУ №616–р від 31 тарвня 2017 р.

Офіційний сайт Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

Немає коментарів:

Дописати коментар