ВК. 12 Інтелектуальна власність

 Актуальні проблеми права інтелектуальної власності : Навчальний посібник / В. К. Матвійчук, С. А. Пилипенко, Т. П. Устименко та ін.; За ред. І.С. Тімуш, Ю.В. Нікітіна, В.П. Мироненко. К.: Національна академія управління, 2014. 352 с.

Посібник для суддів з інтелектуальної власності /Бенедисюк І. М. та ін. Київ: К.І.С., 2018. 424 с.

Інтелектуальна власність [Електронний курс]: навч. посіб. / І.О. Мікульонок. 3-тє вид., переробл. і допов. К. : НТУУ «КПІ», 2012. 238 c.

Інтелектуальна власність: навчальний посібник / О.О. Ястремська. Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. 124 с.

Інтелектуальна власність: підручник для студентів неюридичних факультетів / В. О. Семків, Р. С. Шандра. Львів: Галицький друкар, 2015. 280 с.

Право інтелектуальної власності України: Конспект лекцій / Авт.: В.М. Крижна, Н.Є. Яркіна.; За ред. В.І. Борисової. Х.: Нац. юрид. акад.України, 2008. 112 с.

Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищих навч. закладів / О.П. Орлюк, Г.О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. 696 с.

Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний посібник. К.: "Інститут інтелектуальної власності і права", 2003.172 с.

Ходаківський Є. І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти [текст] Підручник: 3-тє вид., перероб. та доп. / Є.І. Ходаківський, В.П. Якобчук, І.Л. Литвинчук. К.: «Центр учбової літератури», 2017. 504 с.

Право інтелектуальної власності: Підручник. Вид. 2, змін. і доп. / О.П. Світличний. К.: НУБіП України, 2016. 355 с.

Немає коментарів:

Дописати коментар