ВК. 04 Соціально-екологічний моніторинг

 Навчальний посібник для вивчення дисципліни «Моніторинг довкілля» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».– Полтава: ПолтНТУ, 2016. 117 с.

Моніторинг довкілля: підручник. – Том 1 / Запольський А. К., Войцицький А. П., Пількевич І. А., Малярчук П. М., Багмет А. П., Парфенюк Г. І. – Кам'янець-Подільський: ПП «Медобори-2006». 408 с.

Моніторинг довкілля: підручник / [Боголюбов В.М., Клименко М.О., Мокін В. Б. та ін.]; за ред. проф. В.М. Боголюбова. Вид. 2-ге, переробл. і доповн. – Київ: НУБіПУ, 2018. 435 с.

Крайнюков О.М., Некос А.Н. Моніторинг довкілля (Моніторингнафтогазоносних територій): підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Крайнюков, А. Н. Некос; худож.-оформлювач В. М. Карасик. Харків: Фоліо, 2015. 203 с.

Екологічний моніторинг // Словник – довідник з екології: навч.-метод. посіб. / уклад. О. Г. Лановенко, О. О. Остапішина. — Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2013. С. 79.

Екологія: навч.-метод. посіб. / Володимир Худоба, Юлія Чикайло. Львів: ЛДУФК, 2016. 92 с.

Немає коментарів:

Дописати коментар